Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poszkodowanych rolników.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje, iż w związku ze stratami w gospodarstwach rolnych, powstałymi w następstwie zdarzeń losowych, jakie miały miejsce w 2010 oraz w 2011 roku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny, czwarty już nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poszkodowanych rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania można składać od 18 lipca do 29 sierpnia br.

O pomoc, w ramach omawianego działania, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych oraz wspólnicy spółki cywilnej pod warunkiem, że spełniają wszystkie kryteria dostępu do pomocy oraz wymogi formalne, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracnie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. Nr 169, poz. 1141 z późn. zm.).

Do najistotniejszych kryteriów przyznawania pomocy w ramach działania należy zaliczyć m.in.
a)posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,
b)prowadzenia działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
c)wystąpienie w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez co najmniej jedno ze zdarzeń losowych tj. przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawinę i piorun, które miały miejsce w 2010 lub 2011 roku,
d)wystąpienie szkód zarówno w majątku produkcyjnym (w środkach trwałych służących do produkcji rolnej) jak i w produkcji rolnej (w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach).

Podobnie, jak w ramach dotychczas prowadzonych naborów, pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę, będzie wynosić:
 - w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej oraz
- co najmniej 10 tys. zł w środkach trwałych służących do produkcji rolnej ( w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich),
co określane jest na podstawie protokołu komisji szacującej straty, powołanej przez wojewodę właściwegodla miejsca powstania szkody oraz opinii wojewody z oszacowania zakresu i wysokości strat w gospodarstwie rolnym.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 wynosi 300 tys. zł. Refundacji podlega do 90% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa. Określając możliwy do przyznania i wypłaty limit pomocy, ARiMR uwzględia wartość oszacowanych w gospodarstwie szkód spowodowanych przez powyżej wskazane zdarzenia losowe. Oznacza to, że rolnicy mogą otrzymać wsparcie do wysokości 130% wartości szkód powstałych w środkach trwałych służących do produkcji rolnej (budynkach, budowlach, maszynach, czy też urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach, plantacjach wieloletnich oraz stadach podstawowych zwierząt gospodarskich), a w przypadku rolników, którzy ubezpieczyli te składniki gospodarstwa, pomoc będzie przyznawana do wysokości 144% wartości tych szkód, pomniejszonej o kwotę uzyskanego odszkodowania.
Przy szacowaniu zniszczeń w majątku trwałym mogą być uwzględniane szkody, dotyczące tuneli foliowych, które odpowiadają pojęciu budynków lub budowli w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR w Olsztynie, ul. Św. Wojciecha 2 lub za pośrednictwem Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejce realizacji operacji.

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …