Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 2013 - 2

 
 
 
 
 
 
 
Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu
systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób
zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
OGŁASZA NABÓR
 
NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
 
1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn
 
2. Forma zatrudnienia:
Specjalista ds. zamówień publicznych – praca wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
·         obywatelstwo polskie
·         wykształcenie wyższe
·         posiadanie kwalifikacji oraz wiedzy merytorycznej w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzone dokumentacją
·         doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
·         doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
·         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
·         znajomość przepisów: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych
·         samodzielność i dobra organizacja pracy
·         umiejętność negocjacji
 
4. Zakres działań:
 
 •  udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 •  sporządzanie umów o zamówienie publiczne,
 •  udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
 • ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne),
 •  sporządzanie opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 •  udział w opracowywaniu wzorów dokumentacji stosowanych w Dziale Zamówień Publicznych;
 •  sprawozdawczość dotycząca PZP.
 
5. Wymagane dokumenty:
 
 •   aktualne CV
 •   list motywacyjny
 •   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 •   oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 14580.
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr. 223, poz. 1458)”
 
6. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 18.06.2013r.  na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, z dopiskiem: „specjalista ds. zamówień publicznych”.
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń MGOPS Ryn.

,,Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …