Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013

 
 
 
 
 
 
 
Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie
 
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Wymagania niezbędne:
1.      Obywatelstwo polskie.
2.      Ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych, pełne prawa publiczne.
3.      Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
4.      Wykształcenie: posiadany dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub kontynuowanie w dniu 1 maja 2004 r. i ukończone do dnia 31 października 2007 r. studia magisterskie na w/w kierunkach bez względu na specjalność.
5.      Dobra umiejętność obsługi komputera (World, Excel, Open Office).
 
Zadania wykonywane na stanowisku:
1.      Praca socjalna
2.      Prowadzenie działań związanych z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
3.      Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
4.      Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów będących przyczyną trudnych sytuacji życiowych; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
5.      Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
6.      Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
7.      Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
8.      Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych.
9.      Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu i wdrożeniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 
Warunki zatrudnienia na stanowisku:
            umowa na czas określony
 
Wymagane dokumenty:
1.      Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
2.      List motywacyjny
3.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4.      Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy
5.      Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
6.      Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
7.      Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
8.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
9.      Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w kopercie z dopiskiem „Pracownik socjalny – POKL” w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie (pokój nr 12), ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 02.12.2013 r. do godz. 15:00
 
 
                                                                                                          Kierownik M-GOPS
                                                                                                          Ewa Modzelewska
 
 

,,Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …