Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w projekcie systemowym "Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu" 2014

 
 
 
 
 
 
 
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie
 
ogłasza nabór na stanowisko
 
Asystenta Rodziny w projekcie systemowym
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
 
 
 
 
1. Nazwa i adres jednostki:
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn
 
2. Okres i forma zatrudnienia:
 
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia - planowany okres zatrudnienia od czerwca do października 2014 r. (5 miesięcy)
 
3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
 
3.1.Wymagania konieczne:
 
 •  wykształcenie: 
·          wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
·         lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
·         lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
·         lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 •  umiejętności metodologiczne, społeczne i administracyjne,
 •  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną
 •  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
3.2.Wymagania dodatkowe:
 
 •  znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 •  wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 •  znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 •  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 •  komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 •  umiejętność współpracy w zespole,
 •  odporność na sytuacje stresowe,
 •  umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 •  prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 
4.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
 
 • empatia
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • kreatywność
 • obowiązkowość
 • rzetelność
 • zaangażowanie i odporność na stres
 • zdolności organizacyjne
 
5. Zakres wykonywanych działań:
 
 •  Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
 •  Opieka nad 9 rodzinami.
 •  Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań, m.in. : 
·           współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
·           pomaganie w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
·           pomaganie i uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
·           merytoryczne pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
·           pomaganie w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspieranie jej aktywności społecznej,
·           motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
 • Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania w/w rodzin.
 
6. Wymagane dokumenty:
 
 • CV ze zdjęciem,
 • list motywacyjny
·         List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
 “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 •  kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 •  kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 •  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 •  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 •  kopia dowodu osobistego,
 •  inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
 
            Każdy dokument winien być opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
 
6. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 21.02.2014r. do godz. 1500 na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 12, ul. Świerczewskiego 2,
11-520 Ryn, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń MGOPS Ryn.
 
 
 
Kierownik M-GOPS
Ewa Modzelewska
 
 

,,Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …