Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny II - 2014

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn
2. Okres i forma zatrudnienia:
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia - planowany okres zatrudnienia od maja do grudnia 2014 r.
3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
3.1.Wymagania konieczne:
* wykształcenie: 
· wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
· lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
· lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
· lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
* umiejętności metodologiczne, społeczne i administracyjne,
* znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
* posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
* brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3.2.Wymagania dodatkowe:
* znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
* wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
* znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
* samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
* komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
* umiejętność współpracy w zespole,
* odporność na sytuacje stresowe,
* umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
* prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
4.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
* empatia
* komunikatywność
* odpowiedzialność
* kreatywność
* obowiązkowość
* rzetelność
* zaangażowanie i odporność na stres
* zdolności organizacyjne
5. Zakres wykonywanych działań:
* Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
* Opieka nad 9 rodzinami.
* Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań, m.in. : 
· współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,
· pomaganie w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
· pomaganie i uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
· merytoryczne pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
· pomaganie w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspieranie jej aktywności społecznej,
· motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.
* Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania w/w rodzin.
6. Wymagane dokumenty:
* CV ze zdjęciem,
* list motywacyjny
· List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
 “Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 1997 roku  Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.
*  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
* kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
* kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
* oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
* oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
* kopia dowodu osobistego,
* inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacji
Każdy dokument winien być opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata.
6. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 23.04.2014r. do godz. 1400  na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 12, ul. Świerczewskiego 2,
11-520 Ryn, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń MGOPS Ryn.
                                                                                                          
Kierownik MGOPS
Ewa Modzelewska
 

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …