XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rynie

.
.

                                                                                                                                      

       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 29 października br. ( środa) godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn na lata 2014-2032”.                                                                    
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „ Rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2015”. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2015r.                                                                            
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2015r.                                                                                                                           
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1/119 przy ul. Mazurskiej w Rynie.                                                                                                                   
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1/120 przy ul. Mazurskiej w Rynie.                                                                                                                   
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2014r.                                                           
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ryn w roku szkolnym 2013/14.
16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
17. Sprawy rożne.  
18. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Guz

poleć znajomemu

Urząd

15.04.2015 Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed …

05.03.2015 Wypowiedź Burmistrza Rynu Józefa Karpińskiego dotycząca zarządzania Giżyckim Szpitalem

Film dostępny jest pod linkiem: www.youtube.com/burmistrz

27.02.2015 Sesja dostępna w internecie!

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Ryn, W związku z rosnącym zainteresowaniem pracą naszych radnych, gmina Ryn wychodzi naprzeciw Państwa …