XLII Sesja Rady Miejskiej w Rynie

.
.

MIESZKAŃCY  MIASTA  I  GMINY  RYN                                                               

                                 
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.)  zwołuję XLII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na
24 września  br. ( środa) godz. 15,00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie 
    między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu Miasta i Gminy Ryn za I półrocze 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 419
    w obrębie Kronowo.                                                                                                                
10.Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic
    wiejskich na terenie Gminy Ryn.                                                                                             
11. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy Ryn do stowarzyszenia pod nazwą
    „ Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.                                                                                         
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
     w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.                            
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu 
      interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania.                               
14. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Ryn dotyczących 
      działalności w zakresie telekomunikacji.                                                                               
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.             
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2014r.                                       
17. Sprawy rożne.  
18. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                        
 
    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                              
              Jarosław Guz

poleć znajomemu

Urząd

22.04.2015 Wybory Prezydenta 2015

  http://prezydent2015.pkw.gov.pl Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I …

15.04.2015 Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed …

01.04.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie dostępna już w internecie

Film z V Sesji Rady Miejskiej w Rynie jest już dostępny w internecie, link poniżej: www.youtube.com/sesja ryn