IV sesja Rady Miejskiej w Rynie

.
.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI

 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję IV Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 25 lutego br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji: z dnia 23.12.2014r. i 07.01.2015r.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 2; 5/2 i 5/3  położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, Gmina Ryn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Rudówka i Skop.
9.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela reprezentującego Gminę Ryn w stowarzyszeniu „ Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.”                                                   
11. Podjęcie uchwały w sprawie  „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Ryn na 2015r.”.                                                                       
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn na lata 2014-2032”.                                                                       
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ryn na lata 2015-2020.                                                    
14. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.                              
15. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 rok.                                                                                       
16. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.
17. Sprawy rożne.  
18. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                           
                                                                                                 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                              Alina Jucewicz

poleć znajomemu

Urząd

22.04.2015 Wybory Prezydenta 2015

  http://prezydent2015.pkw.gov.pl Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I …

15.04.2015 Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed …

01.04.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie dostępna już w internecie

Film z V Sesji Rady Miejskiej w Rynie jest już dostępny w internecie, link poniżej: www.youtube.com/sesja ryn