Urząd - telefony

.
.
Stanowisko
Imię i nazwisko
Zakres obowiązków
Pokój Nr Telefon / E-mail
Sekretarz Gminy Barbara Kowalska Sprawy powierzone przez Burmistrza bieżące kierowanie pracą Urzędu pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego; 25
87 4293974
sekretarz@miastoryn.pl
 
Skarbnik Gminy Irena Olszewska Nadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych; 29
87 4293978
skarbnik@miastoryn.pl
 
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Justyna Leonik Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa; 28
87 4293977
ksiegowosc@miastoryn.pl
 
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Romualda Pawlina Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa; 28
87 4293977
ksiegowosc@miastoryn.pl
 
Stanowisko pracy ds. podatków i opłat Monika Furtak Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych, 27
87 4293975
podatki@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. podatków i opłat Krystyna Stackiewicz Księgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania; 27
87 4293976
podatki@miastoryn.pl
Kasjerka Lucyna Święcicka Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki w kasie, zastępowanie pracownika w sprawach dodatków mieszkaniowych; 30
87 4293979
kasa@miastoryn.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agata Makowczenko - Białokoz Zadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich; 37
87 4293969
usc2@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obywatelskich Halina Stańczyk Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe; 37
87 4293968
usc@miastoryn.pl
Radca Prawny Teresa Dąbrowska Opiniowanie projektów aktów prawnych pod potrzeby Rady Miejskiej, udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu;  20
87 4293960
radca@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej Bożena Dybała Gromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji;  20
 87 4293960
rada@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i dróg gminnych Jan Roszko
Modernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej,
 13
 87 4293963
drogi@miastoryn.pl
Informatyk Tomasz Alończyk Obsługa sieci teleinformatycznej i poszczególnych komputerów, administrowanie budynkiem, aktualizacja i wprowadzanie danych na stronie internetowej BIP, przygotowywanie samorządowego biuletynu informacyjnego miasta i gminy Ryn 36
87 4293966
informatyk@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kancelaryjnych Wiesława Wachowska Zaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego; 25
 87 4293960
sekretariat@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, ochrony środowiska Aleksander Szczepański Organizowanie przetargów zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych na usługi i zakupy na potrzeby Urzędu, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, inwestycje na rzecz ochrony środowiska, kontrola podmiotów w zakresie ochrony środowiska, gospodarka odpadami, współpraca ze Starostwem w sprawie zalesiania gruntów rolnych;  38
 87 4293970
inwestycje@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków z zewnątrz Andrzej Żmijewski Praca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, współpraca ze stanowiskiem d.s. zamówień publicznych, współpraca ze służba weterynaryjną, koordynacja jednostek w zakresie statystyki. 38
 87 4293970
inwestycje@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Paulina Matyjasek Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków  39
 87 4293971
plan@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i turystyki Grażyna Sławecka Rejestracja, zmiany, wyrejestrowywanie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i alkoholi; współpraca z placówkami: kultury, turystyki i stowarzyszeniami sportowymi na terenie miasta i gminy. Organizowanie profilaktyki przeciwalkoholowej, współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicą socjoterapeutyczną, szkołami i innymi placówkami działającymi w tym zakresie;  35
 87 4293965
handel@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami Ewa Pożaroszczyk Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami;  34
 87 4293964
grunty@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. pracowniczych i mieszkalnictwa Ewa Büttner Zatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac, stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawy komunalne i mieszkaniowe na terenie miasta i gminy, dodatki mieszkaniowe (przyznawanie, naliczanie);  32
 87 4293962
kadry@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. promocji Seweryn Stankiewicz Działalność promocyjno – informacyjna na rzecz rozwoju gospodarczego gminy. Zastępowanie pracownika na stanowisku ds. obrony cywilnej i dróg gminnych w przypadku nieobecności. 13
87 4293963
promocja@miastoryn.pl
Konserwator i kierowca Mirosław Bielski - - -
Pracownik gospodarczy Piotr Gryber - - -
Sprzątaczki Antonina Ogórek i Joanna Jurewicz - - -