Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.


I. Dane ogólne

        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o. z siedzibą w Rynie przy ul. Konrada Wallenroda 10 zostało założone dn. 01.08.1997 roku aktem notarialnym Repetytorium „A” 5447/97. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Suwałkach pod nr RHB – 1108, w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym nadano spółce REGON 790315424 a Urząd Skarbowy w Giżycku nadał NIP 845-000-22-62. Obecnie spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie pod nr KRS 0000102251. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 672 200 zł i w całości został wniesiony do spółki przez właściciela – Gminę Ryn.

II. Dane organizacyjne

1) PGKiM w Rynie sp. z o.o. działa zgodnie z aktem założycielskim spółki w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz przepisy ustawy o gospodarce komunalnej.
2) Właścicielem spółki jest Gmina Ryn,
3) Władzami spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

4) Zarząd składa się:

  •   Prezes Zarządu – Juliusz Leczycki
  •  Członek Zarządu - Tadeusz Cieśliński
  •  Członek Zarządu – Mieczysław Stackiewicz

III. Zakres działalności spółki

Zgodnie z aktem założycielskim spółka realizuje głównie zadania związane z zaspokajaniem potrzeb ludności miasta i gminy Ryn w zakresie:

1) administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym;
2) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
3) dostarczanie energii cieplnej;
4) zarządzanie cmentarzem komunalnym;
5) usuwanie nieczystości stałych i płynnych oraz ich unieszkodliwianie;
6) oczyszczanie ulic i placów;
7) administrowanie terenami zielonymi;
8) zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych.

IV. Biuro

Biuro przedsiębiorstwa mieści się w Rynie przy ul. Konrada Wallenroda 10 i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500 . Tel/fax 87 421-80-22. Kasa czynna w godz. 730 - 1400 z przerwą w godz. 1000 - 1030 . Biuro zakładu wodociągów mieści się przy ul. H. Sawickiej 1, tel. 87-421-80-43.

4.1. Telefony alarmowe:

 Prezes 505-019-050
 Kierownik Gospodarki Mieszkaniowej 505-019-046
 Kierownik Zakładu Wodociągów 505-019-048
 pogotowie wod-kan 509-254-041

Telefony alarmowe dla części wspólnych nieruchomości:

awarie kotłowni 787-407-708
awarie elektryczne 696-711-102

 

Wykaz zstawek tarafy wody na podstawie Uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Ryn.

10. RODZAJE, WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT
10.1. Tabela nr 5. Ceny za dostarczenie 1 m3 wody.

Symbol grupy taryfowej

Cena netto w zł

GM

2,90

IM

2,90

10.2. Tabela nr 6. Ceny za odbiór i oczyszczenie 1 m3 ścieków

Symbol Grupy taryfowej

Cena netto w zł

G

4,41

P

4,41

10.3. Tabela nr 7. Stawki opłaty abonamentowej.

Rodzaj opłaty

Cena netto w zł/m-c/

Wodomierze do . 20

5,36

Wodomierze od . 25 do . 40

11,76

Wodomierze powyżej . 40

56,36

Rozliczanie lokali

3,56

Rozliczanie przepływomierza

3,56

10.4. Tabela nr 8. Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3.

Przedmiot opłaty dodatkowej

Wysokość opłaty dodatkowej

 

Przekroczenie temperatury o mniej niż 10 0C, PH o mniej niż 0,5 pH, stężenia metali ciężkich o mniej niż 100%. Opłata dodatkowa jest naliczana każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczenia.

4,41

 

Przekroczenie temperatury o więcej niż 10 0C, PH o więcej niż 0,5 pH, stężenia metali ciężkich o więcej niż 100%. Opłata dodatkowa jest naliczana każdorazowo w przypadku stwierdzenia przekroczenia.

8,82

 

Przekroczenie stężenia lub ładunku: - ChZT , BZT5, azot amonowy, fosfor ogólny, zawiesina ogólna, zawiesina łatwo opadająca.

Do naliczenia opłaty dodatkowej brany jest pod uwagę wskaźnik o najwyższym wartościowym przekroczeniu dopuszczalnej normy.

Proporcjonalnie do przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika

 

10.5. Tabela Nr 9. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa:

       1  Za dokonanie czynności odbioru wstępnego i końcowego lub prób technicznych przyłącza wodociągowego (cena za 1 sztukę przyłącza bez względu na średnicę) 79,25 zł
  2 Za dokonanie czynności odbioru wstępnego i końcowego lub prób technicznych przyłącza kanalizacji sanitarnej (cena za 1 sztukę przyłącza bez względu na średnicę) 101,72 zł

Uwaga ww. ceny nie zawierają podatku VAT i nie uwzględniają dopłat do cen wody i ścieków ustalonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej.

11.ZASADY WYSTAWIANIA I KORYGOWANIA FAKTUR ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODBIÓR ŚCIEKÓW

11.1. Zasady wystawiania faktur.

11.1.1. Usługodawca wystawia fakturę dla usługobiorcy na podstawie odczytu wskazań wodomierza (urządzenia pomiarowego), lub na podstawie normy zużycia wody (w przypadku braku wodomierza), albo w oparciu o średnie zużycie, w sytuacji, określonej w punkcie 9.5 .

11.1.2. Na fakturze między innymi uwidocznione są: bieżące wskazanie wodomierza (urządzenia pomiarowego), wskazanie z poprzedniego odczytu, zużycie wody i odprowadzonych ścieków, określone taryfy i wyszczególnione ceny.

11.1.3. Dla poszczególnego usługobiorcy przypisane są dwie taryfy: dla zaopatrzenia w wodę, odbiór ścieków, a także stawka opłaty abonamentowej. Opłata, jaką ponosi usługobiorca za 1 m3 wody i odbiór ścieków uzależniona jest od tych trzech składników.

11.1.4. Przykład: Usługobiorca np. internat, posiadający jedno przyłącze wodociągowe (tzn. jeden wodomierz główny o śr. 32mm), który w przeciągu miesiąca zużyłby 50 m3 wody i tyle odprowadziłby ścieków, zostałby obciążony na fakturze wg taryf IM – Sprzedaż wody oraz G – Odprowadzenie ścieków:
za dostarczoną wodę w taryfie IM, czyli 50 x 2,90 zł = 145,00 zł
za odprowadzone ścieki w taryfie G, czyli 50 x 4,41zł = 220,50 zł
razem = 365,50 zł
opłata abonamentowa dla wodomierza fi 32, za miesiąc = 11,76 zł
kwota do zapłaty = 377,26 zł + VAT

11.2. Zasady korygowania faktur:

11.2.1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze, odczycie wskazań wodomierza (urządzenia pomiarowego) lub w wystawieniu faktury, usługodawca dokonuje korekty wystawionych faktur.

11.2.2. Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości obejmuje cały okres rozliczeniowy.

11.2.3. Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur jest wielkość błędu, o którym mowa w pkt.11.2.1.

11.2.4. W przypadku błędu pomiaru, podstawę do obliczenia wielkości korekty stanowi średnia wielkość zużycia wody (odbioru ścieków) w okresie trzech miesięcy poprzedzającym termin stwierdzenia nieprawidłowości pomiaru.

11.2.5. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile usługobiorca nie żąda jej zwrotu.

11.2.6. Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń winna być uregulowana w najbliższym terminie płatności, wynikającym z cyklicznego rozliczenia.

poleć znajomemu

Inne

28.04.2015 Dni Otwartych Drzwi ZUOK Spytkowo

Serdecznie zapraszamy Państwa na „Dni Otwartych Drzwi” Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., …

20.04.2015 Praca dla ratowników WOPR

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza wszystkich chętnych posiadających uprawnienia ratownika WOPR do pracy w miejscu przeznaczonym do kąpieli w …