XL Sesja Rady Miejskiej w Rynie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 11 czerwca br. ( środa) godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.

6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.

8. Przygotowanie Miasta i Gminy do sezonu letniego.

9. Wykonanie budżetu Gminy za 2013 rok:

 1) wystąpienie Burmistrza MiG,

 2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia, dyskusja,

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2013 rok,                                                                      

4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,        
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,        
6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku KomisjiRewizyjnej,

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,                                          

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.                                                                                                                      
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie do zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 209/54 przy ul. Świerczewskiego w Rynie.                                                               

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 141/23 w Rynie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Świerczewskiego w Rynie.                                                                                         

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Skop.       

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2014r.                                 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Ryn za rok 2013

16. Sprawy rożne.  

17. Zamknięcie posiedzenia.                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Guz

poleć znajomemu

Urząd

22.04.2015 Wybory Prezydenta 2015

  http://prezydent2015.pkw.gov.pl Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I …

15.04.2015 Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed …

01.04.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie dostępna już w internecie

Film z V Sesji Rady Miejskiej w Rynie jest już dostępny w internecie, link poniżej: www.youtube.com/sesja ryn