XLI Sesja Rady Miejskiej w Rynie

.
.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 27 sierpnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ryn uchwalonego uchwałą Nr XLI/360/10
    Rady Miejskiej w Rynie z dnia 3 lutego 2010r. w części obejmującej Miasto Ryn.                
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Działkę o numerze geodezyjnym 28/64 położoną w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 7/28 w Rynie.             
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 401 w obrębie geodezyjnym Rudówka.                                                                                                                               
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie majątku gminy Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółce z o.o.   
13. Podjęcie uchwały w sprawie diet ryczałtowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ryn – sołtysom                                          
14. Podjęcie uchwały w sprawie czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.                         
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek”.    
16. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy na lata 2015-2020.                                                                                                             
17. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu Gminy Ryn na 2014r.                                   
18. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
19. Sprawy rożne.  
20. Zamknięcie posiedzenia.

poleć znajomemu

Urząd

22.04.2015 Wybory Prezydenta 2015

  http://prezydent2015.pkw.gov.pl Wybory Prezydenta RP w 2015 r. — Termin i technika głosowania (I …

15.04.2015 Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed …

01.04.2015 V Sesja Rady Miejskiej w Rynie dostępna już w internecie

Film z V Sesji Rady Miejskiej w Rynie jest już dostępny w internecie, link poniżej: www.youtube.com/sesja ryn